Verzorgingshuis in transitie

Ouderenzorg

Een verzorgingshuis sluit een van de locaties en op een andere locatie neemt de complexiteit van zorg snel toe. Er ontstaat een grotere nadruk op dementiezorg en de setting waarin die zorg verleend wordt moet kleinschaliger ingericht worden. Aldus ontstaat kleinschalige bewonersgerichte zorg, inmiddels wordt er verpleeghuiszorg geleverd. Tegelijkertijd neemt de vraag naar extramurale zorg sterk toe.

De consequenties voor de personele inzet zijn groot. Daar waar in het verleden kon worden volstaan met het inrichten van een beperkt aantal routes in huis moet een deel van het werk in kleinschalige teams verricht worden. In de nieuwe extramurale routes wordt de taakzelfstandigheid van de werkers op de proef gesteld. Ook hier ontstaan onduidelijkheden over de gewenste personele inzet.Er wordt met behulp van ZorgFormat een inhoudelijke inventarisatie van de zorg gemaakt; wat zijn de specifieke zorgvragen die gesteld worden aan het personeel, welke complexe kenmerken komen voor en om welke specifieke vaardigheden gaat het in deze situatie.

In de discussie die volgt worden de gevolgen voor de personele inzet duidelijk. De bewoner moet zoveel mogelijk de eigen regie kunnen houden en de naasten dienen meer bij de leefsituatie te worden betrokken.Na inventarisatie en discussie wordt een nieuw dienstenpatroon vastgesteld. Er is rekening gehouden met de eigen regie van bewoners en cliƫnten en het betrekken van de mantelzorg. Met name het personeel wat extramuraal werkt zal dat meer vanuit een coachende rol moeten gaan doen. Er is minder plaats voor helpenden en de inzet van verzorgenden gaat omhoog. Om ook op termijn kwaliteit te kunnen leveren wordt gekozen voor de inzet van een senior verpleegkundige over de verschillende intramurale teams. Met name de meest complexe taken worden door deze functionaris verricht. Binnen de teams wordt een deel van het personeel geschoold met een GVP opleiding.

Een en ander heeft nogal wat gevolgen voor het aanname- en opleidingsbeleid van de organisatie. Met behulp van ZorgFormat wordt een meerjaren aanname- en scholingsplan gemaakt.